بازدید از پروژه های واحد

۰۲ مهر ۱۳۹۱ ۵
بازدید وزیر نفت
بازدید وزیر نفت
بازدید وزیر نفت
بازدید وزیر نفت
بازدید و پیگری معاونت عمران در کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات