بازدید از کتابخانه [معاونت عمران]

۲۲ مهر ۱۳۹۱ ۴
بازدید معاون عمران و توسعه از طبقات کتابخانه مرکزی  بازدید معاون عمران و توسعه از طبقات کتابخانه مرکزی
بازدید معاون عمران و توسعه از تاسیسات کتابخانه مرکزی
بازدید معاون عمران و توسعه از سالن  کتابخانه مرکزی
بازدید معاون عمران و توسعه از راه پله هاى کتابخانه مرکزی