جلسه مهندس عباسی و مهندس حاج محمدی معاون عمران و توسعه واحد علوم و تحقیقات (بررسی و برطرف کردن مشکلات پروژه های عمرانی واحد)

۲۲ مهر ۱۳۹۱ ۲
جلسه مهندس عباسی  و مهندس حاج محمدی معاون عمران  و توسعه واحد علوم و تحقیقات (بررسی و برطرف کردن مشکلات پروژه های عمرانی واحد)
مهندس عباسی و مهندس حاج محمدی