بازدید معاون عمران و توسعه از دانشکده مدیریت

۰۷ آبان ۱۳۹۱ ۳
بررسى  و نظارت کامل از سوى معاونت عمران و توسعه در دانشکده مديريت
بازدید معاون عمران و توسعه از دانشکده مدیریت
تاکيد معاون عمران و توسعه براى سريع و دقت بالاى پيمانکار دانشکده مديريت