اداره کل سایت و تعمیر و نگهداری ساختمانها

حمید رضا حریری
سرپرست اداره کل تعمیرات و نگهداری ساختمان ها
مهران کوهی
مسئول دفتر

امیر مهدی خیرخواهی
مسئول امور اداری