معاون عمران و توسعه

سرپرست معاونت عمران و توسعه 
  

نام و نام خانوادگی : مهندس محسن هاشمی مسئول دفتر معاونت عمران و توسعه

نام و نام خانوادگی : رضا پارسافر