اداره مخابرات


مهدی حسنوند
مسئول مخابرات


مسعود قلی پور
تکنسین مخابرات

مهدی صفا
تکنسین مخابرات

حسن حصارکی
تکنسین مخابرات

احمدرضا جمشیدی
تکنسین مخابرات