اداره تاسیسات ( الکتریکال و مکانیکال)


حمیدرضا حریری
مسئول ادراه تاسیسات


علی قیدی
کارشناس برق